ഓണം 10 ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ്, ഓരോ ദിവസത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

ഓണത്തിന്റെ ആദ്യദിനത്തെ അത്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അത് വീട് വൃത്തിയാക്കാനും അലങ്കരിക്കാനുമുള്ള ദിവസമാണ്.

രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ചോദി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താനുമുള്ള ദിവസമാണ്.

മൂന്നാം ദിവസത്തെ വിഷു എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അത് ഉത്സവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ഐശ്വര്യപ്രദമായ വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനമായ വിഷുക്കണി കാണാൻ ആളുകൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും.

നാലാം ദിവസത്തെ അവിട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് വിശ്രമിക്കാനും ആഘോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള ദിവസമാണ്.

അഞ്ചാം ദിവസത്തെ തിരുവോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അത് ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ദിവസമാണ്. ആളുകൾ അവരുടെ മികച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു, പരമ്പരാഗത ഓണവിഭവങ്ങളുടെ വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നു.

ആറാം ദിവസത്തെ ചതയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കുന്നതിനുള്ള ദിവസമാണ്.

ഏഴാം ദിവസത്തെ പൂരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അത് ആഘോഷത്തിന്റെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസം നിരവധി സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും പ്രകടനങ്ങളും നടക്കുന്നു.

എട്ടാം ദിവസത്തെ ആയില്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് സമാധാനത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസമാണ്.

ഒൻപതാം ദിവസത്തെ ഭരണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കുടുംബത്തിന്റെ തറവാട്ടുവീട് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ദിവസമാണിത്.

പത്താം ദിവസത്തെ തൃക്കാർത്തിക എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അത് ഉത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ്. ജനം മഹാബലി രാജാവിനോട് വിടപറഞ്ഞ് അടുത്ത ഓണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.